Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

LIST OF CHEMICALS - DANH MỤC HÓA CHẤT - HÓA CHẤT CƠ BẢN

Hoá Chất công nghiệp, phụ gia, dung môi cho nhiều ngành như SƠN, MỰC IN, KEO DÁN, NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN, DỆT, NHUỘM, MỸ PHẨM, DƯỢC PHẨM, XI MẠ, BIA, NƯỚC GIẢI KHÁT, XỬ LÝ NƯỚC NUÔI TÔM, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Business Objective: "SHARE CARGO - SHARE COST"

=====================================================================
Quí công ty có nhu cầu liên hệ ngay với Mr. CƯỜNG
điện thoại/ mobile fone: +84909.919331 begin_of_the_skype_highlighting              +84909.919331      end_of_the_skype_highlighting / +84907.919.331 begin_of_the_skype_highlighting              +84907.919.331      end_of_the_skype_highlighting

Blog : http://www.thchemicals.blogspot.com
Email: sapa_chemicals@yahoo.com
Chat Yahoo: sapa_chemicals
Skye           : sapa_chemicals

========================================

List of Products:

RESIN ( Nhựa dùng làm màng bao phủ, coating)

Alkyd resin ( Nhựa alkyd )

Long oil
Alkyd 1202 – 80 : 200 KG/DR - Indonesia
Alkyd resin CR 1269 – 80 : 200 KG/DR - Indonesia
Everkyd 1180 – M – 2 : 200 KG/DR -- Taiwan
Beckosol 6501 – 80 – N : 190 KG/DR -- Thailand

Short oil
Alkyd 23 : 200 KG/DR - Indonesia
Alkyd 352 – 70 : 200 KG/DR -- Taiwan, Indonesia
Chemkyd 6402 – 70 : 200 KG/DR -- Indonesia
Alkyd CB 1411 – 70 : 200 KG/DR -- Indonesia
Eterkyd 3755 – X – 80 : 210 KG/DR -- Taiwan
Alkyd resinCR 1423 – 70 : 200 KG/DR -- Indonesia
Eterkyd 3304 – X – 70 : 210 KG/DR -- Taiwan

Acryic resin ( Nhựa acrylic )
EVA 15 (Styrene arcrylic co.) : 200 KG/DR - Indonesia, Thailand
EVA 3585 (Styrene arcrylic Co.) : 200 KG/DR - Indonesia
Eterac 7302 – 1 – XC – 60 : 200 KG/DR - Taiwan
Eterac 7303 – X – 63 : 200 KG/DR - Taiwan
Eterac 7322 – 2 – SX – 60 : 200 KG/DR - Taiwan

OTHER RESINS ( những loại nhựa khác):
Epoxy E44 : 20 KG/PAIL -- Taiwan
Epoxy 128S : 220 KG/DR -- Taiwan - Korea
Epoxy D.E.R 331 :240 KG/DR -- Dow - Korea
Epoxy K.E.R 828 : 200kg / drum ---- Korea
Epoxy D.E.R 671 (Solid): 25 KG/BAG -- Dow - Korea
Epoxy D.E.R 671 – X75 (Liquid) : 220 KG/DR -- Dow - Korea
Epoxy D.E.R 663 U - UE :25 KG/Bao -- Dow – China – Korea
Epoxy D.E.R 664 UE : 25 KG/Bao -- Dow – China – Korea
Maleic resin 900, 920 : 25 KG/ BAG -- China, Taiwan
Petro resin SK120H, SK120B : 25 KG/ BAG -- Taiwan
Petro resin C9, 10 color : 25 KG/ BAG -- China
Nitrocellulose 1/4S, 1/2S, 5S, 20S : 20 KG/ BAG -- China
Nitrocellulose 40S, 60S, 120S : 20 KG/ BAG -- China
Nitrocellulose SS1/16, 1/8, 1/4,1/2 : 120 KG/DR -- Thailand
Nitrocellulose RS1/16, 1/8, 1/4,1/2 : 120 KG/DR -- Thailand
NitrocelluloseRS5 :100 KG/DR -- Thailand
NitrocelluloseRS 20 : 100 KG/DR -- Thailand
NitrocelluloseRS 40 : 100 KG/DR -- Thailand
NitrocelluloseRS120 :100 KG/DR -- Thailand
NitrocelluloseRS1000 :100 KG/DR -- Thailand
Styrene Monomer :190 KG/DR--Singapore, Malay
Maleic Anhydride (MA) :25KG/BAG--Taiwan
Pentaerythritol

SOLVENTS ( Dung môi ):
Acetone : 160/159 KG/DR ---Mobil, Shell, Taiwwan, Japan

Diacetone alcohol (DAA.) : 195kg/DR ---India
Iso – Butanol ( Isobutyl alcohol) : 167,165 KG/DR -- Malay, BASF
N – Butanol (N-Butyl Alcohol): 167, 165KG/DR --- Malay, South Africa, BASF
Butyl Acetate (n-Butyl Acetate): 180 KG/DR --- Malaysia, BASF , Shell, Taiwan, China.
Butyl Carbitol (Dowanol DB) Dibutyl Glycol : 200 KG/DR --- Malaysia
Butyl Cellosolve, BC (Dowanol EB) : 188 KG/DR --- Malaysia
Butyl Glycol : 185 KG/DR --- Germany, Holland, USA.
Cellosolve Acetate ( C.A.C ) : 200 KG/DR --- USA, UAE, Petrochem, India
Cyclohexanone (CYC) : 190 KG/DR --- Taiwan.
Cyclohexane : 155KG/DR ----Singapore
Diethanolamine (D.E.A) : 210, 228 KG/DR -- Japan, Malaysia
DiethyleneGlycol (D.E.G) : 225, 235 KG/DR -- Thailand, Indo, Malaysia
Dimethylfomamide (D.M.F) : 190 KG/DR -- BASF (Germany, China), Korea
Dowanol PMA : 200 KG/DR --- Dow (USA)
Propylene Glycol Mono Methyl Acetate (PMA) : 190 KG/DR ---- CHINA, DOW
Dipropyleneglycol (D.P.G): 215 KG/DR --- Dow (USA), BASF
Ethyl Acetate ( EA) : 180 KG/DR --- Mobil, Singapore, USA, Korea
Ethyl Cellosolve ( Ethyl Glycol ): 190 KG/DR --- USA, India
Isophorone : 190 KG/DR -- Germany
Ethanol 96o, 98o : 168 KG/DR --- Vietnam
Methanol : 163 KG/DR --- Sing., Malaysia, Arabia, Indo
Methyl Ethyl Ketone (M.E.K): 165 KG/DR --- Singapore, Taiwan, Shell
Methyl Iso Butyl Ketone (M.I.B.K) : 165 KG/DR --- Singapore, Japan, USA, Taiwan
Methylene Chloride (M.C) : 270 KG/DR --- Dow
MonoEthyleneGlycol (M.E.G) : 235,225 KG/DR --- Malaysia, Thailand
Monoethanolamine (M.E.A) : 210 KG/DR --- Malaysia
Monoethanolamine pure (M.E.A) : 210 KG/DR ---- Germany ( Plastic drum)
N-Propyl Acetate ( n-PAC): 183 KG/DR --- Dow - USA, China
Poly Ethylene Glycol (P.E.G 400) : 230 / 225 KG/DR ---Malaysia / Indonesia
Poly Ethylene Glycol (PEG 600) : 230 / 225 KG/DR --- Malaysia / Indenesia
Propylene Glycol (PG) INDustrial : 215 KG/DR --- Dow – USA, Brazil
Propylene Glycol (PG) USP/EP : 215 KG/DR ----- Dow - Brazil
Caradol 5602/Voranol 3010 (PPG) : 210 KG/DR ---- Shell, Dow, Singapore
Toluenediisocyanate 80/20 (TDI): 250 KG/DR --- Germany (BASF), Bayer
Shellsol 3040 : 155 KG/DR --- Shell
Shellsol A 100 : 175KG/DR ---ShellShellsol V55 : 140KG/DR ----Shell
Solvesso R100 : 179KG/DR ---Mobil
Shellsol 60/145 : 139 KG/DR ---- Shell
Solvent A 150 : 175 KG/DR --- Korea
Pegasol R100 : 179 KG/DR ---- Mobil
Toluene : 179,173,180KG/DR --- Mobil, Shell, Singapore, Taiwan, Thailand, Korea
Triethanolamine 99 % (TEA’99) : 232 KG/DR --- Malaysia
Triethanoleamine 85 % (Amine SD) : 230KG/DR --- Malaysia, Korea
Triethanolamine pure : 230 KG/DR --- BASF
Xylene : 179, 173KG/DR ---- Mobil, Shell, Singapore, Korea
N – Hexane : 132,139, 138, 137 KG/DR --- Thailand, Singapore , Exxon Mobil, Shell
Iso Propyl Alcohol (IPA) ( TECH) : 163 KG/DR --- Singapore, South Africa, Taiwan
Iso Propyl Alcohol (IPA) 99.95% : 160 KG/DR --- Dow
Tergitol NP 4 –> 10 surfactant : 210 Kg/DR ---- Malaysia, Indonesia
Trichloroethylene (T.C.E) : 296, 300, 290 kg/DR --- U.K., Japan, Russia
Perchloroethylene (P.C.E) : 296, 300, 290 kg/DR --- U.K., Japan, Russia

PIGMENTS (Bột màu):
Iron Oxide Red : 25 KG/ BAG ---China
Iron Oxide Yellow : 25 KG/ BAG ----China
Blue 15.3 : 20 KG/PAIL ----India
Green 7 : 20 KG/PAIL ----India
10 G.A : 25 KG/ BAG ----Japan
G.E.X : 25 KG/ BAG -------Japan
5 G.E.X : 25 KG/ BAG ----Japan
ZnCrO4 : 25 KG/ BAG ----China
PbCrO4 : 25 KG/ BAG ----China
Titan CR 828,CR128, 902 : 25 KG/ BAG ---Australia, Arabia Saudi
Lithopone B301 : 50 KG/ BAG ---- China
Aluminium Paste 130 : 25 KG/PAIL --- Canada
Paste 100MA : 50 KG/ PAIL : Japan
Paste 803 : 25 KG/ PAIL ---- Canada
RPG 3500 : 25 KG/ PAIL ---- Canada
RG 3500 : 25 KG/ PAIL -------- Canada

HARDENERS (Chất đóng rắn):
Epikure 3125 curing agent : 190.5, 180 KG/DR --- USA, China
Epikure 3115 curing agent : 190.6 KG/DR ---- USA
Triethylenetetramine (TETA) : 199.6 KG/DR --- Dow
Polyamide T31 : 5 KG/Can ---- China
Polyurethane 530 – 75 : 16 KG/ PAIL ---- Taiwan
Versamide 125 (polyamide) : 190.5 kg/drum -----USA
Aradur 125 (polyamide - polyaminoamine) : 180 kg/drum ------India

DEH 24 , DEH 82 - 83 - 84 ( DOW)

ADDITIVES (Phụ gia) :
DRIER ( Chất làm khô):
Anti-skin B (Skin B) : 25KG/ PAIL ---- U.A.E
Octoate Cobalt 10% : 45-60 KG/ PAIL ---- Arabia Saudi, Indo, Argentina
Octoate Calcium 05% & 10% : 180 KG/DR ---- Indonesia
Manganese 10% : 200 KG/DR ------ Arabia Saudi, Indonesia
Lead 32% : 250 KG/DR ------- Arabia Saudi, Indonesia
Zirconium 18%, 12% : 227 KG/DR ----- Troy, Indonesia
SAK - ZS – P/PLB (Zinc Stearate) : - 25 KG/ BAG ---- Singapore
Rhodoline 34M (Matting agent ) : 10 KG/ BAG ---- Korea
Syloid C906 (Matting agent ) : 15 KG/ BAG ----- Malaysia
Dioctylphthalate (D.O.P) (Platinol AH): Plasticizer : 200 KG/DR ----- BASF (Malaysia), Thailand , Singapore.
Dibutylphthalate (D.B.P) (Platinol C): Plasticizer : 200 KG/DR ----- BASF (Malaysia)
Troysol AFL (Anti floating agent) : 45 KG/DR ----- Troy
CF 16 (Anti-foam agent) : 180 KG/DR ----- Thailand
Luwax A powder(Polyethylene wax) : 25 KG/ BAG ------- Germany
Cereclor S52 (Chlorinated paraffin) : 260 KG/DR ------ Ineos Chlor (France)
Alkali Refined Linseed oil : 190 KG/DR ------ India


N-Methylethanolamine (N-MEA) : Germany , BASF

GRINDING AID FOR CEMENT (Trợ nghiền cho Ximăng:
C.B.A (Cellulose Basic Amine) : 250 KG/DR ---------- Thailand
D.E.G (Diethylene Glycol) : 220/235 KG/DR ------ Malaysia, Indonesia
T.E.A’99 (Triethanolamine’99) : 232 KG/DR ------------Malaysia
Amine SD ( TEA 85 %) : 230 Kg/DR ------------Malaysia

HEAT TRANSFER FLUIDS + AntiFreezer, Coolant ( Dung dịch giải nhiệt, chống đông, làm mát cho động cơ và các qui trình chống đông lạnh cho ngành Bia + Nước giải khát :
Propyleneglycol (P.G.) Industrial : 215 KG/DR --------- Dow, Shell
Propyleneglycol (P.G.) USP/EP : 215 KG/DR --------- Dow, Shell
Monoethyleneglycol (M.E.G.) : 235, 225 KG/DR ----Malaysia, Thailand

OTHER CHEMICALS (Hoá chất khác):
Caustic Soda flake 96%, 98%, 99% min : 25 KG/ BAG ---- Indo., Taiwan, Thailand, China
Calcium hypochloride 65% (Chlorin) : 15 KG/PAIL ---- Indonesia, China
Chloroform : 300 KG/DR ---- England
Methylene Chloride (MC) : 270 KG/DR --- Dow, Taiwan, Ukraina
Acid Formic : 35 KG/PAIL ---- Netherland
Sodium Benzoate BP-98 : 25 KG/ BAG ---- China
Formalin 37% : 220 KG/DR --- U.A.E, Taiwan
Menthol Crystal : 25 KG/PAIL --- Singapore
Alkali refined linseed oil : 190 Kg/DR --- India
Phenol : 200 - 225 Kg/DR - Korea / South Africa
Acid Phosphoric 85% (Food & Tech. Grade) : 35 kg / pail : Vietnam/China/Korea
Sorbitol Solution: 270kg/phuy ---Indonesia
Malto dextrine : 25kg/bao -----China
Dextrose Monohydrate ( Duong Gluco) BP 2000, BP 98 : 25kg/bao ---- China
L - Lysine ( Ajinomoto) : 25kg/bao -----THailand
Citric Acid monohydrate BP 98 : 25kg/bao ---- China
HCL 32% : 30kg/can -- bulk ------- India
Glacial Acetic Acid : 30kg/can -----Taiwan
Sodium hydrosulfite : 50kg/cotton ------- चाइना
SB2O3
Stibium Oxid
C6H5.CO2H
Sodium Benzoate
C7H5NaO2
benzoic Acid
paraformaldehyde
Cryolite
Accelerator
ANTIOXIDANT
2Na2CO3.3H2O2
Sodium Percarbonate
C2H2O4 (COOH-COOH)
COOH-COOH
HCOOH
FORMIC ACID
CBN
LITHOPONE
Na3PO4
SODIUM PHOSPHATE
Na5P3O10
BaSO4
BARIUM SULPHATE
MnSO4.1H2O
MANGANOUS SULPHATE
NiSO4
NICKEL SULPHATE
ZnSO4.1H2O
ZINC SULPHATE MONOHYDRATE
FeSO4.7H2O
FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE
CuSO4.5H2O
CUPRIC SULPHATE
S
Sulphur
NH4CL
AMMONIUM CHLORIDE
BaCL
BARIUM CHLORIDE
Al(Cl)3
Aluminium Polychloride
MgO
Magnesium Oxid
NiCL2
Nickel Oxid
FeMn
ferromanganese
MoFe
Molybdenum/Ferrum
HOOCCH2C(OH)COOHCH2COOH
citric acid
Al(OH)3
ALUMINIUM HYDROXIDE
Na2CO3
Soda Ash Light
Na2CO3
SODA ASH DENSE
NaOH
CAUSTIC SODA
N2H4.H2O
HYDRAZINE HYDRATE
IRON OXIDE RED H101
IRON OXIDE RED Y101
IRON OXIDE YELLOW G313
C
CARBON BLACK
SiC
SILICON CARBIDE
BaCO3
BARIUM CARBONATE
Li2CO3
LITHIUM CARBONATE
NICO3.2NI(OH)2.4H2O
NICKEL CARBONATE
WC99.8PCT
TUNGSTEN CARBIDE POWDER
(CH2)6N4
UROTROPINE
NaNO3
SODIUM NITRATE
NaNO2
SODIUM NITRITE
AgNO3
Argentum Nitrate
NAHCO3
Sodium Bicarbonate
Na2SO3
SODIUM SULPHITE
AL2O3
Aluminium Oxid
Mn2O3
Manganese Oxid
NiO
Nickel Oxid
Cr2O3
Chromium Oxid
CoO
Cobalt Oxid
Cu2O
Copper Oxid
ZnO
Zinc Oxid
Corundun

Starch (Corn Starch, Potato Starch, food/pharm grade)
Modified Starch
Dextrin
Non-dairy Creamer
Corn Oil
Gluten Meal
Liquid Glucose / Syrup
Dextrose Monohydrate
Dextrose Anhydrous
Sodium Gluconate
Calcium Gluconate
Glucono Delta Lactone
Sorbitol Powder/Solution
Mannitol
Citric Acid
Inositol
Xanthan Gum
Sucralose

Phèn chua(kép, lớn)

Phèn chua (keùp, nhỏ) Kg - Hàm lượng : 10,3 %

Phèn chua (đơn) -Kg - 15 %

Na2S2O3
(ThioâSulfatNatri) Kg - 100%

Na2SO4
(Sulfat Natri) - Kg - 99 %

MgSO4
(Sulfat Magie) - Kg - 100 %

KH2PO4
(KalidihyroPhotphat) - Kg - 98%

Na3PO4
(Natri Photphat) - kg - 97 %

Na5P3O10
(Tripoly Photphat) - kg -Kg 92

FeSO4 (nhuyễn)
FeSO4 (to)
(Sulphat Sắt) - Kg - 98 %

ZnSO4
(Sulfat Kẽm) - Kg - 97,8 %

CuSO4
(Sulfat Đồng) - Kg - 99%

Na2CO3(Soda Ash) - Kg - 99%

NaOH (Sút vảy) - Kg - 99 %

NaNO3 (NitratNatri) - Kg

NH4H2PO4 (M.A.P) - Kg - 98,7

(NH4)2HPO4(D.A.P) (Diamon Photphat) - Kg - 99,9

CH3COONa.3H2O
(Natri Axêtat) - Kg - 99,9

KNO3(Nitrat Kali) - Kg

Na2HPO4(Sodium monohydrophotphat) - Kg - 100

KCl (Clorua Kali) - Kg - 95

CH3COOH
(Acid Acetic) - Kg

H3PO4
(Acid Phot phoric) - Kg - 85%

HCl
(Acid Clohydric) - Kg - 30%

H2SO4
(Acid Sulfuric) - Kg - 98 %

HNO3 (Acid Nitric) - Kg - 65%

Na2SiO3(Silicate) - Kg - 27%

H2O2
(Oxy già) - Kg - 50 %

CaCl2.2H2O (nhỏ)
CaCl2.2H2O (lớn)
(Clorua Canxi) - Kg - 95,7%

BaCl2. 2H2O
(Clorua Bari) - Kg - 99,5 %

Ca(Ocl)2.2H2O(Indo)
(Calcium
Hypochlorite)( TQ) - Kg - 65%

Acid oxalic - Kg - 99,6 %

NH4Cl - Kg - 33%

ZnCl2 (Bột) - Kg - 98%

FeC2O4 (Oxalat sắt) - Kg

NaOH (nước)-Kg-32%

NaOH (thùng) -Kg - 96%

Na2Cr2O7 - Kg

Na2SO3 - Kg - 96%

Mg(NO3)2
(Magie Nitrat) - Kg

NaH2PO4 - Kg

K2HPO4 - Kg

CaH2PO4
(Đicanxi Photphate) - Kg

NaHCO3 - Kg

NH4OH (220) - Kg

Al2(SO4)3.K2SO4.2H2O (phèn cục)
(Phèn kép Kali) - Kg

Nước tẩy Javel - Kg - 80g/l

Kem giăt - Kg

Nước rửa chén - Lít

KH2PO4 - Kg

MgCl2 - Kg

Stibium Oxid
Sodium Benzoate
benzoic Acid
paraformaldehyde
Cryolite
Accelerator
ANTIOXIDANT
Sodium Percarbonate
COOH-COOH
FORMIC ACID

CBN
LITHOPONE
SODIUM PHOSPHATE

BARIUM SULPHATE
MANGANOUS SULPHATE
NICKEL SULPHATE
ZINC SULPHATE MONOHYDRATE
FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE
CUPRIC SULPHATE
Sulphur
AMMONIUM CHLORIDE
BARIUM CHLORIDE
Aluminium Polychloride
Magnesium Oxid
Nickel Oxid
ferromanganese
Molybdenum/Ferrum
citric acid
ALUMINIUM HYDROXIDE
Soda Ash Light
SODA ASH DENSE
CAUSTIC SODA
HYDRAZINE HYDRATE
IRON OXIDE RED H101
IRON OXIDE RED Y101
IRON OXIDE YELLOW G313

CARBON BLACK
SILICON CARBIDE
BARIUM CARBONATE
LITHIUM CARBONATE
NICKEL CARBONATE
TUNGSTEN CARBIDE POWDER
UROTROPINE
SODIUM NITRATE
SODIUM NITRITE
Argentum Nitrate
Sodium Bicarbonate
SODIUM SULPHITE
Aluminium Oxid
Manganese Oxid
Nickel Oxid
Chromium Oxid
Cobalt Oxid
Copper Oxid
Zinc Oxid
Corundun

Sulfur ( S ) (Flake, Pastille, Granular, Lump) :
25kg/Bag - 50 kg/Bag ----Russia/China/Turkey/Phillipines/Singapore

Anytime - anywhere , you can call me eventhough the chemicals have not been appeared in this list.

Call me 24/24 : Mr. W.CUONG
Hotline : +84909-919-331 begin_of_the_skype_highlighting              +84909-919-331      end_of_the_skype_highlighting ;
+84907-919-331 begin_of_the_skype_highlighting              +84907-919-331      end_of_the_skype_highlighting
Blog : http://www.thchemicals.blogspot.com

==========================================================
 *** LƯU Ý:
Hiện nay, trên Internet có nhiều việc sao chép thông tin rao vặt mua bán cũng như những bài viết về sản phẩm Hóa chất - Dung môi - Phụ gia tại Chemicals BLOG: http://www.thchemicals.blogspot.com. Rất mong Quý khách xem xét kỹ thông tin trước khi mua hàng, nhằm tránh bị lừa đảo và mất thời gian quý báu của khách hàng. 
 ======Thanks======

CALL ME 0909.919.331 ; 0907.919.331 ! Hãy để lại thông tin và Email của bạn.

Tìm kiếm những "TỪ" mà bạn mong muốn từ Blog này

LIST OF CHEMICALS - Danh mục hóa chất

Người theo dõi - Follow me hereby:

(VnMedia) - Hóa chất và các sản phẩm phục vụ đời sống - Một cách nhìn khác

PROPYLENE GLYCOL and ETHYLENE GLYCOL ( PG và MEG)

PRINTING PROCESS

CHẤT TẨY SƠN

Vai trò của các nguyên tố hóa học trong cơ thể

VINATOP

SURFACTANT - CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT

TRÀ DƯ TỬU HẬU - CHUYỆN CƯỜI SƯU TẦM

TOP 500 Doanh nghiệp Doanh số cao trong năm 2008